Công bố thông tin Danh sách cổ đông lớn và Báo cáo quản trị bán niên 2022

Kính gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư!

Công ty kính gửi Danh sách cổ đông lớn tính đến ngày 30/06/2022 và Báo cáo quản trị bán niên 2022.

Trân trọng!

 

[pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2022/07/BC-QUAN-TRI-6T-2022-rut-gon..pdf” title=”BC QUAN TRI 6T – 2022 (rut gon).”] [pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2022/07/DS-CO-DONG-LON-6T-DAU-NAM-2022-1.pdf” title=”DS CO DONG LON – 6T DAU NAM 2022″]