Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi Quý vị cổ đông và các đối tác

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan kính gửi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết vui lòng mở file tại đây:

url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/04/NGHI-QUYET-DHDCD-2023_compressed.pdf” title=”NGHI QUYET DHDCD 2023_compressed”] [pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/04/BAO-CAO-TO-TRINH-KEM-THEO-NQ-DHCD-2023_compressed.pdf” title=”BÁO CÁO, TỜ TRÌNH KÈM THEO NQ ĐHCĐ 2023_compressed”] [pdf-embedder

Trân trọng!